اهلبیت رسول الله در آیه تطهیر - فهرست - Content
 
 
 
 


اهل بیت در آیه تطهیر

یادداشت مترجم بر چاپ اول
پیشگفتار

بخش اول: اهل بیت در قرآن

فصل اول: گفته‏ها و نظریات
اهل بیت در قرآن
گفته‏ها و اجتهادها
نتیجه گفته‏
ها
فصل دوم: آیه تطهیر در تفسیر پیامبرصلى الله علیه وآله
روایت مفسر قرآن
منابع حدیث کساء
این همه تاکید چرا؟
راز اختلاف
آیه تطهیر و زنان پیامبرصلى الله علیه وآله
تکرار حادثه
مستفیض یا متواتر
فصل سوم: تفسیر معقول و مقبول
عدم مخالفت روایات با قرآن
نظر دانشمندان لغت
سیاق هماهنگ
متعلق اراده
اولویت قطعى و مفهوم موافقت
اراده تشریعى
خبر راست و شهادت الهى
اختیارى بودن عصمت
یک نکته
خلاصه سخن این که
امامت در آیه تطهیرفصل چهارم: ظهور سیاقى
التفات و اعتراض
1. التفات
2. اعتراض
توجیهات بى‏فایده
1. تغلیب
یک تذکر
2. عمومیت لفظ «اهل البیت‏»
3. مذکر بودن لفظ اهل
تهاجم متقابل: مخالفت‏با سیاق آیات بى‏مورد است
تطهیر و اراده زنان پیامبرصلى الله علیه وآله
ترتیب قرآن و دلالت‏سیاقىفصل پنجم: دلالت و استدلال
زمان نزول
آیه، زنان را از مدلول خود خارج مى‏کند
فلسفه رفتن زیر پارچه
اگر آیه درباره زنان بود
ام سلمه در مقابله با تهاجم تبلیغاتى
جبر الهى عذر بدتر از گناه

بخش دوم: نقد و بررسى

فصل اول: توجیهات نادرست
دلیل ضعیف
الف) قرابت
ب) معاشرت
ج) استعمال کلمه اهل البیت
د) توجیه نادرست
هیثمى و به هم آمیختن غث و سمین
فصل دوم: دلایل واهى در شمول همسران پیامبرصلى الله علیه وآله
زنان پیامبرصلى الله علیه وآله
دلیل اول: دلالت‏سیاقى
دلیل دوم: بیت، به معناى خانه مسکونى
دلیل سوم: حدیث ام سلمه
دلیل چهارم: حدیث زید بن ارقم
دلیل پنجم: گفتار عکرمه و ابن عباس
بى گناهان متهم
الف) ابن عباس
ب) کلبى
ج) سعید بن جبیر
کینه توزان و بدخواهان
الف) عروه متهم به بدخواهى بنى هاشم
ب) عکرمه خارجى، کینه توز اهل بیت
ج) مقاتل بن سلیمان
دلیل ششم: زنان پیامبرصلى الله علیه وآله سبب نزول آیه
دلیل هفتم: ظهور و عموم
دلیل هشتم: صلوات بر همسران پیامبرصلى الله علیه وآله
دلیل نهم: آیات قرآن
دلیل دهم: لزوم لغوى
سیاست‏ ستمگرانه
فصل سوم: از گفته‏
هاى ضعیف تا دلایل ضعیف‏تر

عدم شمول بنى هاشم
توجیه نادرست گفته زید
یک تذکر
اهل بیت; امت‏یا پرهیزگاران؟
فصل چهارم: تار عنکبوت
آیه تطهیر و افاده عموم؟!
اراده به معناى محبت
برگزیدگان معصوم
رد نقض
آیه تطهیر، قضیه شرطى
اثبات یا نفى پلیدى
الف) تصریح آیه به نفى پلیدى
ب) دلالت آیه بر ثبوت پلیدى
آیه تطهیر و عصمت
پایان سخن
کتاب‏نامه.

© کپی رایت توسط سايت رسول نور حضرت محمد (ص) (کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به این سایت است.)

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما