اوصاف ظاهرى حضرت زهرا(س) - Maghaleh
 
 
 
 

 

اوصاف ظاهرى حضرت زهرا(س) 

كتاب: سيره معصومان جلد 2، ص 10 تا 11

نويسنده: سيد محسن امين

ترجمه: على حجتى كرمانى

حاكم در مستدرك به سند خود از انس بن مالك و نيز ابن شهر آشوب در مناقب هم از او نقل كرده‏اند كه گفت:

«درباره چهره فاطمه از مادرم پرسيدم و او پاسخ داد:گويى او همانند ماه شب چهارده يا خورشيد زير ابر بود،همانند خورشيدى بود كه از زير ابر بيرون آمده.پوست‏بسيار سفيدى داشت و شبيه‏ترين مردم بود به رسول خدا (ص) .

از عطاء بن ابى رباح نقل شده است كه گفت:«فاطمه دخت رسول خدا (ص) فربه مى‏نمود و نوك موى پيچيده‏اش روى ديدگانش مى‏افتاد.»در كتاب كشف الغمه نقل شده است كه يكى از وعاظ از فاطمه (ع) و امتيازات و فضايلى كه خداوند بدو داده ياد كرد و غرق در شادمانى شد و آنگاه اين دو بيت را سرود:

-خورشيد از روى شرم از (ديدن) نور درخشان او به سوى شفق گريخت.

-و غنچه از شرم از (ديدن) شمايل وى خود را در برگها پوشانيد.بسيارى از كسانى كه اين دو بيت را شنيدند،جامه بر تن چاك زدند و گريه و زارى سر دادند.

ابن عبد البر در استيعاب به اسانيد خود از«عايشه ام المؤمنين‏»نقل كرده است كه گفت:«من هيچ كس را نديدم كه از نظر سخن و گفتار (و در روايت ديگر) و ويژگيها و خوى و سيرت شبيه‏تر از فاطمه به رسول خدا (ص) باشد.چون فاطمه بر پيامبر وارد مى‏شد، آن حضرت برمى‏خاست و دستانش را بوسه مى‏داد و به وى خوشامد مى‏گفت.همچنان كه هرگاه پيامبر نزد فاطمه مى‏رفت،او با وى چنين مى‏كرد.»

در روايت ابو داود آمده است كه گفت:«چون فاطمه نزد پيامبر مى‏آمد،آن حضرت برمى‏خاست و دستش را مى‏گرفت و مى‏بوسيد و او را در جاى خويش مى‏نشاند.پيامبر نيز هرگاه بر فاطمه وارد مى‏شد،او برمى‏خاست و به سوى حضرتش مى‏رفت و دستش را بوسه مى‏داد و در جاى خويش مى‏نشانيدش.»

حاكم در مستدرك به سند خود از عايشه ام المؤمنين نقل كرده است كه گفت:«هيچ كس را نديدم كه از نظر گفتار و سخن،از فاطمه به رسول خدا (ص) شبيه‏تر باشد.هنگامى كه فاطمه بر پيامبر وارد مى‏شد آن حضرت به وى خوشامد مى‏گفت و برمى‏خاست و دستش را مى‏گرفت و مى‏بوسيد و او را در جاى خويش مى‏نشاند.»حاكم گويد:«اين حديث‏بنا بر شرط شيخين صحيح است و آن دو اين حديث را اخراج نكرده‏اند.»

و هم او به سند خود از«عايشه‏»نقل كرده است كه گفت:«هيچ كس را از نظر گفتار و سخن از فاطمه به رسول خدا همانندتر نديدم. چون وى بر پيامبر وارد مى‏شد آن حضرت به سويش برمى‏خاست و مى‏بوسيدش و به وى خوشامد مى‏گفت و دستش را مى‏گرفت و در جايگاه خويش مى‏نشاندش.فاطمه نيز هرگاه پيامبر بر او وارد مى‏شد به استقبال او مى‏رفت و دست‏حضرتش را مى‏بوسيد.»

حاكم درباره اين حديث گويد:«اين حديث‏بنا بر شرط شيخين صحيح است.»

در شمارى از روايات آمده است كه فاطمه (س) چون راه مى‏سپرد،هيچ اختلافى ميان راه رفتن او با راه رفتن پيامبر (ص) به نظر نمى‏آمد.

در كشف الغمه از ام سلمه،ام المؤمنين،روايت‏شده است كه گفت:«فاطمه دختر رسول خدا (ص) از نظر چهره شبيه‏ترين مردم به رسول خدا بود.»

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما