كثرت صدقات امام سجاد(ع) - Maghaleh
 
 
 
 

 

كثرت صدقات امام سجاد(ع) 

كتاب: زندگانى على بن الحسين، ص 147

نويسنده: دكتر سيد جعفر شهيدى

إن تبدوا الصدقات فنعما هى و ان تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خير لكم. (1)

قرآن كريم بارها درباره بخشش به مستمندان، تأكيد كرده و به مسلمانان تعليم داده است كه اين بخشش بايد بخاطر خدا باشد. برگيرنده صدقه منتى نهاده نشود كه منت نهادن و يا آزار كردن مستمند اجر صدقه را ضايع ميسازد. (2)

آيه‏اى كه عنوان اين فصل است ميگويد صدقه را پنهان از چشم مردمان دادن براى شما بهتر است. على بن عيسى از ابن عايشه روايت كند از مردم مدينه شنيدم كه مى‏گفتند:

ما صدقه پنهانى را هنگامى از دست داديم كه على بن الحسين در گذشت (3) .

و مفيد از ابن اسحاق روايت كند كه:

در مدينه چندين خانوار بودند كه معاش آنان مى‏رسيد و نميدانستند از كجاست. چون على بن الحسين بجوار پروردگار رفت آن كمك‏ها بريده شد. (4)

شب هنگام انبان‏هاى نان را بر پشت خود بر مى‏داشت و بخانه مستمندان مى‏رفت و مى‏گفت : صدقه پنهانى آتش غضب پروردگار را خاموش مى‏كند. برداشتن اين انبانها بر پشت او اثر نهاده بود و چون بجوار پروردگار رفت بهنگام شست و شوى آن حضرت آن نشانه‏ها را بر پشت او ديدند (5) ابن سعد نويسد: چون مستمندى نزد او مى‏آمد، بر مى‏خواست و حاجت او را روا ميكرد و مى‏گفت : «صدقه پيش از آنكه بدست خواهنده برسد، بدست خدا ميرسد. (6)

سالى قصد حج كرد. خواهرش سكينه توشه‏اى به ارزش هزار درهم براى وى آماده ساخت. چون به حره رسيد، آن توشه را نزد او بردند، و امام همه آنرا بر مستمندان پخش فرمود. (7)

پسر عموئى مستمند داشت، على بن الحسين (ع) شب هنگام چنانكه وى او را نشناسد، نزدش مى‏رفت و چند دينار بدو مى‏بخشيد آنمرد ميگفت: على بن الحسين رعايت خويشاوندى را نميكند، خدا او را سزا دهد. امام اين سخنان را مى‏شنيد و شكيبائى و بردبارى ميكرد و خود را بدان خويشاوند نمى‏شناساند. چون به ديدار خدا رفت آن احسان از آن مرد بريده شد و دانست كه آن مرد نيكوكار على بن الحسين بوده است پس بر سر مزار او رفت و گريه كرد. (8)

ابونعيم نويسد: دو بار مال خود را با مستمندان قسمت كرد و گفت: خداوند بنده مؤمن گناهكار توبه كار را دوست دارد (9) و نويسد: مردم او را بخيل مى‏دانستند و چون بجوار حق رفت دانستند كه هزينه صد خانوار را عهده‏دار بوده است. (10) چون گدائى نزد او مى‏آمد ميگفت مرحبا به كسى كه توشه مرا بآخرت مى‏برد (11) .

روزى بديدن محمد بن اسامه رفت. محمد در بستر مرگ بود و مى‏گريست امام پرسيد:

ـ چرا گريه ميكنى؟

ـ پانزده هزار دينار وام بگردن دارم و نميتوانم آنرا بپردازم.

گريه مكن وام تو بر عهده من است و تو چيزى بر ذمه نخواهى داشت (12) .

روزى كه روزه مى‏گرفت گوسفندى مى‏كشت. هنگام عصر سر ديگ مى‏رفت و مى‏گفت اين ظرف را براى فلان خانه و اين ظرف را براى فلان خانه ببريد. سپس خود با نان و خرما افطار ميكرد . (13)

سفيان بن عيينه از زهرى روايت كند كه شبى سرد و بارانى على بن الحسين را ديدم آرد و هيزم بر پشت داشت و مى‏رفت گفتم:

ـ پسر رسول خدا. اين چيست؟

ـ سفرى در پيش دارم و توشه آنرا آماده كرده‏ام تا در جاى امنى بگذارم.

ـ غلام من آن را براى تو بياورد؟

ـ نه!

ـ خودم آنرا بردارم؟

ـ نه! چيزى كه در سفر بكار من مى‏آيد و در آمدن مرا بر مهماندارم خوش مى‏سازد چرا خود بر ندارم ترا بخدا مرا بگذار و پى‏كار خود برو!

پس از روزى چند از او پرسيدم؟

سفرى كه در پيش داشتى چه شد؟

زهرى! چنانكه مى‏پنداشتى نيست. آن سفر سفر مرگ است و من براى آن خود را آماده مى‏كنم، آمادگى براى مردن، دورى از حرام و بخشش و كار نيك است. (14)

پى‏نوشت‏ها:

.1 اگر صدقه‏ها را آشكارا دهيد سخت نيك است و اگر پنهانش داريد و به مستمندان دهيد براى شما بهتر است (بقره: 271)

.2 بقره: 264

.3 كشف الغمه ج‏2 ص .101 مناقب ج‏4 ص .153 صفة الصفوه ج 2 ص 54

.4 ارشاد ج 2 ص 148 و نگاه كنيد به كشف الغمه ج 2 ص‏77 و ص .92 مناقب ج 4 ص 153 و نگاه كنيد به خصال ص 616 و اعلام الورى ص .262

.5 حلية الاولياء ج 3 ص .136 كشف الغمه ج 2 ص .77 مناقب ج 4 ص .154 صفة الصفوة ج 2 ص .154 خصال ص .616 علل الشرايع ص .231 بحار ص 90

.6 طبقات ج 5 ص 160

.7 كشف الغمه ج 2 ص .78 صفة الصفوة ج 2 ص 54

.8 كشف الغمه ج 2 ص .107 حلية الاولياء ج 3 ص 140

.9 همان كتاب ص 136 طبرى بخش 3 ص .2482 طبقات ج 5 ص 162

.10 صفة الصفوة ج 2 ص 54 حلية الاولياء ج 3 ص 136 طبقات ج 5 ص 164

.11 كشف الغمه ج 2 ص .77 مناقب ج 4 ص .154 حلية الاولياء ج 3 ص .136 بحار ص .137

.12 ارشاد ج 2 ص .149 كشف الغمه ج 2 ص 81 و .87 مناقب ج 4 ص 163 حلية الاولياء ج 3 ص .141 صفة الصفوة ج 2 ص 56 بحار ص 137

.13 بحار ص 72

.14 علل الشرايع ص .231 مناقب ج 4 ص 153

[ بازگشت ]
چند رسانه ای    نرم افزار    انجمن ها    مراکز    دیگر پایگاهها    ارتباط با ما